Od gra­da do gra­da

Od gra­da do gra­da

Piše: Ni­na Ko­va­če­vić Ka­da u to­ku jed­nog pu­to­va­nja obi­đe­te vi­še gra­do­va i upo­zna­te se sa raz­li­či­tim kul­tu­ra­ma, isto­rij­skim sti­lo­vi­ma, ar­hi­tek­ton­skim re­še­nji­ma i na­či­ni­ma ži­vo­ta nji­ho­vih me­šta­na, po­mi­sli­te ka­ko ste za­i­sta pri­vi­le­go­va­ni mo­guć­no­šću da pu­tu­je­te kroz...

Kroz kapiju pustinje

Kroz kapiju pustinje

Piše: Goran Kastratović Nakon dva sata leta od Beograda, JAT-ov Boing 737 prilepio se uz pistu međunarodnog aerodroma “Habib Burgiba” u Monastiru, primorskom gradu u Tunisu. Istovremeno  je sletelo pet aviona iz istočnoevropskih zemalja (Rusije,...

Am­ster­dam – grad mu­zej

Am­ster­dam – grad mu­zej

Piše: Ve­sna Ko­va­če­vić Am­ster­dam je grad ka­rak­te­ri­stič­ne ar­hi­tek­tu­re, ka­na­la i bro­di­ća… Grad po­znat kao mu­zej na otvo­re­nom, ri­zni­ca zna­me­ni­tih gra­đe­vi­na i spo­me­ni­ka… Osno­van kra­jem 12. ve­ka kao ma­lo ri­bar­sko me­sto na oba­li re­ke Am­stel, on...

Šta se de­si u Ve­ga­su…

Šta se de­si u Ve­ga­su…

Pi­še: Zo­ran Ko­va­če­vić Avion je la­ga­no do­dir­nuo pi­stu, a po­tom se ose­tio na­gli tr­zaj koč­ni­ca i bla­go po­drh­ta­va­nje Uni­te­do­ve le­te­li­cu ko­ja  je po­ska­ki­va­la na pi­sti ae­ro­dro­ma pri­la­ze­ći gej­tu sprem­nom da pri­hva­ti umor­ne put­ni­ke. Is­pred nas...

Mal­ta – bi­ser Sre­do­zem­nog mo­ra

Mal­ta – bi­ser Sre­do­zem­nog mo­ra

Piše: Ni­na Ko­va­če­vić Mal­ta… br­do­vi­ta ze­mlja mo­ra i ne­ba.  Ze­mlja ko­ju za­plju­sku­ju ta­la­si Sre­do­zem­nog mo­ra, od­va­žna i gor­da, bli­ska ka­ko Evro­pi, ta­ko i Afri­ci, od­u­vek je ple­ni­la spe­ci­fič­nim du­hom isto­ri­je, kul­tu­re i tra­di­ci­je raz­li­či­tih na­ro­da,...

Kalendar događaja

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
п
у
с
ч
п
с
н
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.